• Bild för sidan
  • Bild för sidan
  • Bild för sidan

Norra Länken NL 41 i Stockholm

Peab bygger ytterligare en etapp på Norra länken vid Frescati i Stockholm. De större arbetena i entreprenaden är bl a anläggande av betongtunnlar, en betongramp samt en väg med två körfält i vardera riktning som ansluter till Roslagsvägen.

I arbetena ingår också tillfälliga trafikomläggningar (med ca 60.000
förbipasserande fordon/dygn), schaktning, spontning, pålning, injektering, VA, grundläggning och betongarbeten.

Arbetena börjar söderifrån med byggande av den del som skall ansluta till Norra länkens bergtunnlar från Roslagstull. Dessa kommer fram ur berget
bakom bensinstationen vid Universitetet.

I norra delen av området byggs en ca 120 m lång betongtunnel som ansluter till bergtunneln och en ca 190 m lång sluttande betongramp. De schaktgropar som grävs blir 10-12 meter djupa och ligger under grundvattennivån.

Markarbeten kommer att utföras på båda sidor om Roslagsvägen för att vägbanorna ska kunna flyttas utåt och ge plats för tunnelnedfarten mellan körfälten.

Betongtunneln passerar över SL:s tunnelbanetunnel på sträckan mellan Tekniska högskolan och universitetet.

Fakta

Omfattning
Byggande av betongtunnlar, en betongramp och anslutningar till Roslagsbanan m.m.
Byggtid
Jun 2009 - jul 2015
Kontraktssumma
263 Mkr
Kund
Trafikverket
GPS-position
Latitud: N 59º 21' 39"
Longitud: E 18º 3' 26"

Karta