Bild för sidan

Medarbetare

I Peab pågår ett kontinuerligt arbete för att erbjuda den bästa arbetsplatsen. Vi vill vara ett företag som lockar, utvecklar och behåller skickliga medarbetare.

Vår målsättning är att ha branschens friskaste och nöjdaste medarbetare och vi arbetar systematiskt med främjande, förebyggande och rehabiliterande hälsoarbete.

Arbetsglädje och välbefinnande är viktiga faktorer för att kunna göra ett bra arbete.

Balans mellan arbete och fritid är en förutsättning för god hälsa. Alla medarbetare i Sverige erbjuds aktiviteter inom Peab Fritid, en verksamhet som syftar till att uppmuntra och stimulera en hälsosam livsstil och gemenskap.

Kompetensutveckling

För att utveckla Peab och våra medarbetare, arbetar vi aktivt med kompetensutveckling i företaget. Stort fokus läggs på hållbarhetsområdet, däribland ledarskap, miljö, arbetsmiljö och etik.

Likabehandling

Grundsynen i Peab är att samtliga människor ska ha rätt att vara sig själva, utan att särbehandlas av andra. För att motverka diskriminering och uppnå lika möjligheter för alla inom Peab, oavsett kön, ålder, sexuell läggning och etnisk tillhörighet har Peab en likabehandlingsplan. Den gäller för såväl medarbetare som elever, praktikanter, inlånad eller inhyrd personal och arbetssökande.

Peab accepterar ingen form av trakasserier eller kränkande särbehandling. Om en situation uppstår agerar vi i enlighet med Peabs handlingsplan mot kränkande särbehandling.

Medarbetarundersökning

Peabs medarbetarundersökning kallas Handslaget. Den genomförs regelbundet av en oberoende organisation i form av en anonym enkät.

Syftet med Handslaget är att identifiera förbättringsområden genom att ta reda på hur medarbetarna upplever arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, ledarskap och Peab som arbetsgivare.

Medarbetarsamtal

Alla medarbetare på Peab ska erbjudas medarbetarsamtal varje år. Det är också ett tillfälle att diskutera medarbetarens eventuella behov av kompetensutveckling för att kunna nå de mål som finns uppsatta i affärsplanen.

Förmåner för de anställda

Peab erbjuder sina medarbetare i alla tre länderna förmåner i form av hälsovård, personskade- och invaliditetsförsäkring och föräldraledighet oavsett anställningstyp.

Medarbetare i Sverige och Norge erbjuds även pensionsförmåner, även detta oavsett anställningstyp.