Bild för sidan

Projektutveckling av vindkraft

Peab projekterar vindkraft genom att identifiera områden med goda vindförutsättningar. Vi utvecklar projekten i egen regi eller tillsammans med andra intressenter genom tillståndsprocess, upphandling och fram till att samtliga tillstånd har erhållits. Därefter bygger Peab, i första hand på uppdrag av en långsiktlig ägare, vindkraftsanläggningen.

För att få uppföra en vindkraftsanläggning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt Miljöbalken upprättas och i denna görs bedömningar av vilken påverkan som en byggnation kan ge på omgivningen. Vi strävar efter att ge minsta möjliga omgivningspåverkan och strävar efter att i ett tidigt stadium föra en dialog med kommun och länsstyrelse så att största hänsyn tas till t ex värdefulla nyckelbiotoper, kulturlämningar eller andra naturvärden.

Vi strävar efter att utveckla vindkraft inom områden där Peab, sedan tidigare, är engagerade med befintliga relationer eller verksamheter.

Det är viktigt att våra projekt har en lokal förankring och att närboende på ett konstruktivt sätt är närvarande, och hålls informerade, genom hela tillståndprocessen så att den slutliga utformningen blir så optimal och bra som möjligt för alla inblandade.