Bild för sidan

Så arbetar vi med arbetsmiljö i Peab

Peabs arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar sedan länge systematiskt med hälso- och arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de länder vi är verksamma i.

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljöfrågor är en del av den dagliga verksamheten. Det strategiska arbetet bedrivs på koncern- och affärsområdesnivå, och relevant kompetens inom arbetsmiljö finns på samtliga nivåer inom organisationen. Uppgifter och befogenheter har fördelats ut i organisationen.

Förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna

Peab har en nollvision avseende arbetsplatsolyckor. Vi vill erbjuda säkra och trygga arbetsplatser för såväl våra medarbetare som inhyrd personal och underentreprenörer. För att förebygga olyckor arbetar Peab preventivt genom att tillhandahålla säker utrustning, kvalitetssäkrade arbetsmetoder samt utbildningar inom området.

Vid allvarliga olyckor engageras Peabs krisorganisation. Krisorganisationen är utbildad av MSB, den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Uppföljning och förbättringsarbete

Alla tillbud och olyckor rapporteras och följs upp. Peab analyserar årligen resultaten och identifierar orsakssamband från medarbetarstatistik, medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, arbetsplatsrevisioner och företagshälsovård. Detta ligger sedan till grund för beslut om prioriterade satsningsområden, mål och åtgärder.