Bild för sidan

Peabs bokslutskommuniké januari - december 2016

– Våra fyra kompletterande affärsområden ger oss en god position framöver på en marknad med stabila utsikter. Vårt förbättringsarbete ger effekt och det är tydligt att vi är på rätt väg. Vi ser en stark intjäning i våra kapitalintensiva verksamheter inom Industri och Projektutveckling. Även våra entreprenadverksamheter inom Bygg och Anläggning genererar stabila resultat i en marknad präglad av hård konkurrens, resursbrist och högt kostnadstryck. Sammantaget för koncernen är det mycket glädjande att vi för 2016 uppnår samtliga våra finansiella mål,  säger Peabs VD Jesper Göransson i en kommentar.

 • Operativ nettoomsättning 46.489 Mkr (44.252)
 • Operativt rörelseresultat 2.075 Mkr (1.052)
 • Operativ rörelsemarginal 4,5 procent (2,4)
 • Resultat före skatt 2.050 Mkr (906)
 • Resultat per aktie 5,85 kr (2,71)
 • Orderingång 41.445 Mkr (37.812)
 • Orderstock 33.572 Mkr (26.991)
 • Kassaflöde före finansiering 2.651 Mkr (1.787)
 • Nettoskuld 1.862 Mkr (3.118)
 • Soliditet 29,7 procent (28,8)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 kr (2,60) per aktie