Bild för sidan

Återköp/avyttring av egna aktier

Mandat styrelse
Peabs årsstämma beslöt den 13 maj 2015 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta att Peab, med medel som kan användas för vinstdisposition, ska äga förvärva ett sådant antal aktier i Peab att Peab efter förvärvet innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i Peab.

Återköpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm till vid varje tillfälle gällande börskurs.

Syfte
Syftet med återköpet är att använda aktierna som likvid vid förvärv av mindre och medelstora företag på Peabs hemmamarknader. Återköpen sker under beaktande av koncernens finansiella mål.


Inga återköp/avyttringar har gjorts sedan 2011.

Tidigare återköp/avyttringar