Kallelse till årsstämma i Peab AB (publ)

Välkommen till Peab ABs årsstämma


onsdagen den 10 maj 2017 klockan 15.00, Grevieparken, Grevie.


PROGRAM
Klockan 14.00 Inregistrering börjar
Klockan 15.00 Årsstämman inleds

ANMÄLAN M M
Aktieägare som vill delta i stämman ska:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 maj 2017.
– dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att ta med senast torsdagen den 4 maj 2017 kl 14.00. Anmälan kan göras via bolagets webbplats peab.se, per telefon 0431-893 50 eller per post till Peabs årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 7841, 103 98 Stockholm.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Peabs bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd vid stämman.

Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. För att förenkla inregistreringen ombeds aktieägare att sända fullmakten till bolaget i samband med anmälan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på peab.se och sänds på begäran till aktieägare.

DELTAGARBEKRÄFTELSE
Deltagarbekräftelse översänds under vecka 19 till aktieägare som anmält sig.
Deltagarbekräftelsen ska tas med till stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering ska vara verkställd senast torsdagen den 4 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.

ÅRSREDOVISNING OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 17-19, styrelsens yttrande till beslut under punkt 10 och 18 samt revisorns yttrande över riktlinjer för ersättningar finns senast från och med onsdagen den 19 april 2017 till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor, Margretetorpsvägen 84 i Förslöv, samt på Peabs hemsida peab.se/stamma/. Kopia av angivna handlingar sänds på begäran till aktieägare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
13. Fastställande av styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden
14. Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande
15. Val av revisor
16. Val av ledamöter till valberedning
17. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier
18. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
19. Fastställande av ersättningspolicy
20. Övriga ärenden
21. Stämmans avslutande

PUNKT 2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN
Valberedningens förslag: Göran Grosskopf väljs till ordförande på stämman.

PUNKT 10 FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas med 3,60 (2,60) kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 12 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden onsdagen den 17 maj 2017.

PUNKT 12 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER
Valberedningens förslag: Åtta (oförändrat) styrelseledamöter.

PUNKT 13 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE-, UTSKOTTS- OCH REVISIONSARVODEN
Valberedningens förslag:
Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 600 000 (560 000) kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 300 000 (235 000) kr. För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet föreslås att arvode utgår med 30 000 (oförändrat) kr för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet föreslås arvode till ordförande utgå med 120 000 (30 000) kr och till varje övrig ledamot med 60 000 (30 000) kr. Det föreslås att det arvode (2 765 000 kr) som föregående år utgått till vice ordförande, som särskild ersättning för att denne står till koncernens förfogande i frågor rörande kunder och marknad, ej ska utgå 2017. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 3 120 000
(5 240 000)
kr. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

PUNKT 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Valberedningens förslag:
Omval av Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Kerstin Lindell, Mats Paulsson, Fredrik Paulsson, Malin Persson, Lars Sköld och Nina Udnes Tronstad. Göran Grosskopf utses till ordförande och Mats Paulsson till vice ordförande.

PUNKT 15 VAL AV REVISOR
Valberedningens förslag: Omval av registrerade revisionsbolaget, KPMG AB. Om KPMG AB väljs kommer Dan Kjellqvist att vara ansvarig revisor.

PUNKT 16 VAL AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNING
Aktieägare representerande 63 procent av den totala andelen röster i bolaget föreslår följande valberedning: För tiden fram till årsstämma 2018 föreslås omval av Ulf Liljedahl, Göran Grosskopf, Mats Rasmussen och Malte Åkerström. Som ordförande i valberedningen föreslås Ulf Liljedahl.

PUNKT 17 BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV B-AKTIER
Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

PUNKT 18 BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,
- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar
- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Syftet med bemyndigandet ska vara att förbättra bolagets kapitalstruktur och/eller att användas vid finansiering av förvärv m m.

PUNKT 19 FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNINGSPOLICY
Styrelsens förslag till Ersättningspolicy är detsamma som för 2016.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER SAMT ÖVRIG INFORMATION
Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt 296 049 730 representerande 604 929 343 röster, varav 34 319 957 A-aktier representerande 343 199 570 röster och 261 729 773 B-aktier representerande 261 729 773 röster. Av det totala antalet registrerade aktier innehar Bolaget 1 086 984 B-aktier vilka ej är röstberättigade.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Förslöv i april 2017
Peab AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Malmgren, chefsjurist
Peab AB, mobil: 0733 37 10 12
Kajsa Jacobsson, presschef Peab AB, mobil: 0725 33 34 84