Ökad omsättning, förbättrat resultat och stärkt finansiell ställning

Januari – mars 2017  •  Operativ nettoomsättning 11 096 Mkr (8 692)

  •  Operativt rörelseresultat 316 Mkr (188)

  •  Operativ rörelsemarginal 2,8 procent (2,2)

  •  Resultat före skatt 311 Mkr (146)

  •  Resultat per aktie 0,94 kr (0,42)

  •  Orderingång 11 114 Mkr (11 886)

  •  Orderstock 35 679 Mkr (31 550)

  •  Kassaflöde före finansiering 1 788 Mkr (910)

  •  Nettoskuld 416 Mkr (2 512)

  •  Soliditet 32,5 procent (30,6)


”Med våra fyra kompletterande och samverkande affärsområden står vi väl rustade för att anta marknadens möjligheter och utmaningar. Utgångsläget är positivt med många faktorer som pekar i rätt riktning för Peab. Vi har en välfylld orderstock med en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj, fortsatt positiva marknadsutsikter samt en finansiell ställning som blir allt starkare”, säger Peabs VD Jesper Göransson i en kommentar.


Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl 13:00 CET.


För ytterligare information, kontakta:


Jesper Göransson, VD och koncernchef 0431 89338


Charlotte Hagö, Kommunikationschef 0725 334545