Peabs årsstämma 2017

Vid onsdagens årsstämma beslutade Peabs aktieägare om utdelning, val av och arvode till styrelse och revisor samt val av valberedning. Stämman bemyndigade också styrelsen att besluta om emission och överlåtelse av aktier och fastställde Peabs ersättningspolicy.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2016 om 3,60 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 12 maj 2017.


Årsstämman fastställde bolagets respektive koncernens balans- och resultaträkningar för 2016 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. I enlighet med valberedningens förslag omvalde stämman styrelseledamöterna Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Kerstin Lindell, Mats Paulsson, Fredrik Paulsson, Malin Persson, Lars Sköld och Nina Udnes Tronstad. Göran Grosskopf omvaldes till ordförande och Mats Paulsson till vice ordförande.


Arvode till styrelsens ordförande beslutades utgå med 600 000 kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 300 000 kr. För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslutades att arvode utgår med 30 000 kr för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet beslutades arvode till ordförande utgå med 120 000 kr och till varje övrig ledamot med 60 000 kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna beslutades uppgå till 3 120 000 kr. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget, KPMG AB, med Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor. Revisionsbolaget valdes till och med utgången av årsstämman 2018.

Till valberedning omvaldes Ulf Liljedahl (ordförande), Göran Grosskopf, Mats Rasmussen och Malte Åkerström.


Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.


Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar.


Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Styrelsens förslag till Ersättningspolicy fastställdes av stämman.


Informationen är sådan som Peab AB ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 18.00.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Winkvist, finansdirektör 0431-89109, Charlotte Hagö, kommunikationschef 0725-334545