Ökad omsättning med förbättrad marginal

Juli – september 2017 •  Operativ nettoomsättning 11 564 Mkr (11 221)

 •  Operativt rörelseresultat 704 Mkr (622)

 •  Operativ rörelsemarginal 6,1 procent (5,5)

 •  Resultat före skatt 697 Mkr (627)

 •  Resultat per aktie 1,96 kr (1,79)

 •  Orderingång 9 917 Mkr (9 027)

 •  Kassaflöde före finansiering 104 Mkr (-289)


Januari – september 2017 •  Operativ nettoomsättning 35 473 Mkr (32 694)

 •  Operativt rörelseresultat 1 651 Mkr (1 434)

 •  Operativ rörelsemarginal 4,7 procent (4,4)

 •  Resultat före skatt 1 631 Mkr (1 382)

 •  Resultat per aktie 4,70 kr (3,95)

 •  Orderingång 33 187 Mkr (31 078)

 •  Orderstock 38 445 Mkr (34 248)

 •  Kassaflöde före finansiering 787 Mkr (627)

 •  Nettoskuld 2 347 Mkr (3 624)

 •  Soliditet 30,3 procent (28,2)


-  Peabs positiva utveckling fortsätter i tredje kvartalet. Samtliga affärsområden ökade resultaten i perioden med tydliga förbättringar för Industri och Projektutveckling. Utgångsläget är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj, fortsatt positiva marknadsutsikter samt en stark finansiell ställning. Våra fyra samverkande affärsområden samt våra duktiga medarbetare gör att jag ser med tillförsikt på framtiden, säger Peabs VD Jesper Göransson.


Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 ca kl. 13:00 CET.


För ytterligare information, kontakta:


Jesper Göransson, VD och koncernchef 0431 89338


Charlotte Hagö, Kommunikationschef 0725 334545