Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning avses de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Dessa beslutssystem består, för Peabs del, dels av externa regelverk som aktiebolagslagen samt övrig relevant lagstiftning, Regelverk för emittenter, Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning, dels av Peabs bolagsordning och Peabs olika interna regelverk och policys som styrelse och koncernledning beslutar om.

Peab AB är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.