Bild för sidan

Sponsring

Peabs sponsorpolicy bygger på visionen att göra Peab till ett ledande varumärke när det gäller samhällsbyggande. Som en del i detta ska Peabs sponsring leda till att företagets varumärke uppfattas positivt och syns i olika sammanhang där samhällsnytta, samhällsutveckling och socialt engagemang står i fokus.

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta. Sponsring syftar till att uppnå värden eller fördelar för berörda parter. Exempel på värden för Peab är att:

  • öka kännedomen om företaget och dess erbjudanden
  • ge kommersiella fördelar
  • attrahera nya medarbetare
  • utveckla nätverk
  • stärka befintliga och skapa nya kundrelationer
  • öka den interna stoltheten och engagemanget i företaget.

Peabs sponsring av sociala verksamheter sker i första hand på koncernnivå. När det gäller idrottssponsring så sker detta på lokal nivå inom våra affärsområden. Vill du komma i kontakt med oss om sponsorfrågor, kontakta då i första hand våra operativa chefer.