Vi bad Maria Hernroth, Peabs hållbarhetschef, utveckla sina tankar om Peabs samhällsengagemang.

Små steg i vardagen skapar förändring

Ett företag som inte tar ansvar för hållbar utveckling får svårare och svårare att göra affärer i det moderna samhället. Kunder, medarbetare, politiker och andra samarbetspartners förväntar sig att företagen tar ett ansvar som sträcker sig utöver affären och egenintresse.

Maria HernrothHållbarhet och ansvarsfullt företagande intresserar allt fler företag. De nya stora behov som växer fram i samhället är svåra utmaningar för det offentliga att hantera på egen hand. Här kan företag bidra och koppla det till sin egen värdegrund eller till sin egen verksamhet.

I Peab finns sedan länge ett starkt engagemang i samhället och i sociala frågor. Idag har Peab valt att fokusera sitt samhällsengagemang inom fyra områden: ungdomar, utbildning, integration och lokala samhällsbyggarprojekt.                

-  De här områdena har vi valt för att de ligger oss varmast om hjärtat, vi har erfarenhet och kompetens och vi tror att vi på kan göra nytta där, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef i Peab.

Ungas rätt till fysisk och psykisk hälsa, rätten till likvärdig utbildning, rätten till en trygg tonårstid där det finns vuxna att prata med är inte alltid självklart ens för unga i våra Nordiska länder idag, menar Maria.

-  Det finns stora klyftor i samhället och dem vill vi överbrygga genom att satsa på utbildning, handledarskap och mentorskap, där fyller vår egen skola, Peabskolan, en viktig funktion.

Integration och mångfald är inte välgörenhet

Hösten 2015 stod Europa inför en flyktingkris vars like vi inte upplevt sedan andra världskriget. När regeringen bad näringslivet om hjälp var Peab ett av företagen som engagerade sig.

- Vi valde att ta vårt ansvar för integrationen på två sätt, berättar Maria. Vi engagerade oss i 100-klubben och i språkintroduktion till nyanlända ungdomar.

Genom 100-klubben åtar sig företagen att, i samarbete med Arbetsförmedlingen, ge sysselsättning till 100 nyanlända inom en treårsperiod. Idag, sommaren 2018, har runt 75 personer kommit in i Peab den vägen.

Peabskolan startade hösten 2016 språkintroduktion för 100 nyanlända ungdomar. Där fick eleverna lära sig svenska och om det svenska samhället. Målsättningen var också att de skulle bli behöriga för vidare studier eller jobb i Sverige.

Maria Hernroth igen:

- Att ta in nyanlända medarbetare i företaget handlar inte om välgörenhet, det handlar om att vi behöver deras kompetens och dessutom behöver vi mångfald, både i Peab och i branschen.

Det lokala samhällsbyggandet skapar delaktighet

För att bygga långsiktiga, hållbara relationer i lokalsamhället driver Peab gärna lokala samhällsbyggarprojekt som ofta inkluderar både unga, utbildning och integration.

I projektet Kryddhyllan i Gårdsten i Göteborg har Peab, i samverkan med Robert Dicksons stiftelse, sysselsatt ungdomar boende i området, som en del av det ordinarie byggprojektet. Efter avslutat projekt har två av ungdomarna fått anställning i Peab.

I andra lokala samhällsbyggarprojekt har företaget riktat sig till högstadieungdomar som har blivit delaktiga i att renovera sin skola eller en annan plats i deras närmiljö, under handledning från Peabskolan och Peab.

Även om Maria menar att det är lätt att känna sig uppgiven inför de hållbarhetsutmaningar världen står inför ser hon optimistiskt på framtiden.

- Jag känner hopp och tilltro. När 15.000 människor var och en tar små, ganska enkla steg åt rätt håll i sin vardag, då händer det grejer! 

Maria menar att det är viktigt att ha en ledning som tydligt prioriterar hållbar utveckling, men poängterar att det är medarbetarna som möjliggör företagets samhällsansvar i praktiken.

-  Med engagemang, lite envishet och gemensamt ansvar i vardagen kommer man väldigt långt. Då kan vi skapa förändring tillsammans, säger Maria.

 

Foto: Dan Coleman