Bild för sidan

Aktiedata

 

Mkr

2016

2015

2014

2013

2012
1, 2)

 
Resultat, kr 5,85 2,71  3,48 1,01 2,47
- efter fullföljd teckning och konvertering 5,85 2,71  3,48 1,01 2,47
Kassaflöde, kr 8,99 6,06  9,50 2,12 3,30
- efter fullföljd teckning och konvertering 8,99 6,06  9,50 2,12 3,21
Eget kapital, kr 31,80 27,38  27,11 26,00 27,05
- efter fullföljd teckning och konvertering 31,80 27,38  27,11 26,00 27,05
Börskurs vid årets slut, kr 72,30 64,85  54,95 39,35 31,04
Börskurs/eget kapital, % 227,4 236,9  202,7 151,3 114,8 
Direktavkastning, procent 3) 5,0 4,0  4,1 4,6 5,2 
P/E-tal 3) 12 24  16 39 13 
Ordinarie utdelning, kr 3,60 2,60  2,25 1,80 1,60
Antal aktier vid årets slut, milj. 295,0 295,0  295,0 295,0 295,0
- efter fullföljd teckning och konvertering 295,0 295,0  295,0 295,0 295,0
Genomsnittligt antal utstående aktier, milj. 295,0 295,0  295,0 295,0 295,0
- efter fullföljd teckning och konvertering 295,0 295,0  295,0 295,0 303,0

1) Ej omräknade med hänsyn till IFRS 11, Samarbetsarrangemang

2) Förändring har skett i redovisningen av ersättningar till anställda, för vilka den reviderade IAS 19 tillämpas från och med 1 januari 2013. Jämförelsetal för 2012 har justerats. Förändringen av IAS 19 innebär i korthet att möjligheten att använda den så kallade korridormetoden tas bort vilket betyder att uppkomna aktuariella vinster och förluster ska redovisas direkt mot övrigt totalresultat i den period de uppkommer. Vidare ska avkastningen på förvaltningstillgångar beräknas med samma räntesats som diskonteringsräntan för pensionsåtagandet.

3) Baserat på slutkurs vid årets slut

 
Antal aktier, röster och aktieslag  per 2016-12-31


Aktieslag

Antal

  

Röste-
tal

 

Andel av kapitalet,
procent

 

Andel av rösterna,
procent
A 34.319.957   10   11,6    56,7
B 261.729.773     1   88,4    43,3

  296.049.730       100,0   100,0