Bokslutskommuniké januari-december 2016

Förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

Oktober – december 2016


• Operativ nettoomsättning 13 795 Mkr (12 128)
• Operativt rörelseresultat 641 Mkr (-220)
• Operativ rörelsemarginal 4,6 procent (-1,8)
• Resultat före skatt 668 Mkr (-224)
• Resultat per aktie 1,90 kr (-0,46)
• Orderingång 10 367 Mkr (9 704)
• Kassaflöde före finansiering 2 024 Mkr (709)


Januari – december 2016


• Operativ nettoomsättning 46 489 Mkr (44 252)
• Operativt rörelseresultat 2 075 Mkr (1 052)
• Operativ rörelsemarginal 4,5 procent (2,4)
• Resultat före skatt 2 050 Mkr (906)
• Resultat per aktie 5,85 kr (2,71)
• Orderingång 41 445 Mkr (37 812)
• Orderstock 33 572 Mkr (26 991)
• Kassaflöde före finansiering 2 651 Mkr (1 787)
• Nettoskuld 1 862 Mkr (3 118)
• Soliditet 29,7 procent (28,8)
• Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 kr (2,60) per aktie
 


– Våra fyra kompletterande affärsområden ger oss en god position framöver på en marknad med stabila utsikter. Vårt förbättringsarbete ger effekt och det är tydligt att vi är på rätt väg. Vi ser en stark intjäning i våra kapitalintensiva verksamheter inom Industri och Projektutveckling. Även våra entreprenadverksamheter inom Bygg och Anläggning genererar stabila resultat i en marknad präglad av hård konkurrens, resursbrist och högt kostnadstryck. Sammantaget för koncernen är det mycket glädjande att vi för 2016 uppnår samtliga våra finansiella mål, säger Peabs VD Jesper Göransson i en kommentar.


Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl 08:00 CET.


För ytterligare information, kontakta:


Jesper Göransson, VD och koncernchef 0431 89338


Charlotte Hagö, Kommunikationschef 0725 334545