Orange hjälm

Peabs uppförandekod

Peabs uppförandekod (Code of Conduct) rörande mänskliga rättigheter – arbetsrätt – miljö - korruption antogs av koncernledningen 2009.

Peab ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. Peab arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

I Peab gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och nationella lagar. Den uppförandekod som Peab beslutat om är baserad på FNs Global Compact och följer också Peabs kärnvärden – jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig.

Kodens åtta principer

  • Människor som tillverkar produkter och utför tjänster som Peab köper, ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.
  • Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster för Peab.
  • Produkter och tjänster som Peab köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta. 
  • Peab accepterar inte barnarbete. Peabs leverantörer ska följa FNs barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.
  • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.
  • Peab arbetar för att hela leverantörskedjan, i överensstämmelse med respektive lands arbetsmiljölagstiftning, ska verka för en säker och sund arbetsmiljö. 
  • Peab arbetar aktivt för att minska miljöbelastning. Fokusområdena är kemiska produkter, avfall, energi och transporter.
  • Peab arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption.